Interins

Carles Mulet. Senador de Compromís

Segurament, ara més que mai, toca un reconeixement sincer a totes les persones que treballen en el sector públic, tant funcionaris com personal laboral, que durant aquesta llarga crisi sanitària han estat en la seua immensa majoria donant-ho tot i al peu del canó. Durant molt de temps s’ha venut la imatge que les persones funcionàries i la resta de treballadors públics de l’Administració eren una espècie de privilegiades, moltes vegades gent que s’aprofitava de la seua situació davant la impossibilitat d’acomiadar-los. Aquesta era una visió frívola i irreal que pot aplicar-se, per desgràcia, a tots els sectors.

Els treballadors i les treballadores públiques mereixen un respecte i reconeixement per part de tots. Per a accedir a treballar com a funcionari fa falta passar un procés selectiu, unes oposicions, però moltes vegades gent que ha passat aquestes oposicions, no una vegada sinó vàries, es veuen sense plaça i abocats a situacions d’inestabilitat i precarietat, moltes vegades durant dècades perquè la plaça no es convoca.

No estem parlant de gent que ha pogut accedir per endoll als ajuntaments quan governava tal o tal altre partit, ni de gent que va accedir mitjançant processos estranys o opacs a l’Administració, el que desgraciadament també existeix.

Parlem de gent que va aprovar unes o diverses oposicions i la plaça de les quals, després de deu, quinze o vint anys, no s’ha convocat, ja siga per les taxes de reposició, per mesures que han vingut ofegant als ajuntaments o per no voler convocar oposicions definitives. Sé que és un tema complex i espinós en el qual existeixen milers de casuístiques i components personals, on no existeix una solució màgica per a tots i totes; on es faça el que es faça, fins i tot si no es fa res, mai es respondrà a les necessitats legítimes de tota la gent afectada. Però no podem continuar així.

Es calcula l’Estat espanyol té uns 2,6 milions de persones funcionaries. Al País Valencià, unes 236.000, sent una de les comunitats que percentualment per població tenen menys empleats públics.

D’aquests 2,6 milions, es calcula que uns 800.000 ho són “interins” és a dir, sense plaça pròpia. I és normal que existisquen treballs que s’hagen de cobrir transitòriament; una baixa de paternitat o maternitat, una substitució per una qualsevol tipus de temporal del titular de lloc de treball, per a fer unes tasques molt concretes en el temps per un volum de treball sobrevingut.

Què entenem, per tant, per interins en frau de llei?

Són funcionaris i funcionàries que presten servei a una Administració pública com a interins sense que realment les seues funcions queden emmarcades en les pròpies d’una interinitat, sinó que resulten ser estructurals de funcionaris de carrera i als que no se’ls regularitza la situación ni estabilitza.

Aquesta situació normalment es prorroga durant anys amb renovacions de contractes. El 19 de març de 2020 el Tribunal de Justícia Europeu va dictar sentència en aquest sentit respecte de les persones interines amb relació temporal de més de cinc anys en les administracions públiques d’Espanya.

Aquesta sentència deixa clar que els funcionaris i el personal temporal de l’Administració són iguals en drets; accés a triennis, carrera professional, devolucions salarials retallades, com els funcionaris de carrera. Han de ser considerats iguals en condició de funcionaris fixos i amb els mateixos drets que els de carrera.

La sentència també diu que Espanya, com a membre de la Unió Europea, ha d’adoptar en el seu ordenament els canvis o mesures necessàries per a posar fi a aquesta situació de temporalitat perquè s’ha comés un abús. I com s’aplicaria aquesta solució? D’una banda, s’apunta que si els cessen haurien de ser indemnitzats, de manera que suposara un càstig o una mesura exemplaritzant per a l’Administració, la qual cosa suposaria uns costos inassumibles per a les administracions públiques de l’Estat.

Per contra, també es proposa que se’ls concedisca la condició de fixesa, la qual cosa els equipara en dret als funcionaris de carrera.

Els nostres tribunals de justícia consideren fraudulentes aquestes situacions i estableixen una sèrie de conseqüències tendents a corregir-les. En alguns casos recents s’està admetent fins i tot la fixesa. També la Directiva 1999/70, del Consell, prohibeix l’abús en la temporalitat, però l’Administració no convoca oposicions, de manera que això els permet continuar abusant dels temporals.

Les administracions ocupadores abusen de la temporalitat, no convoquen oposicions tots els anys, mantenen una situació de frau, d’abús als empleats temporals i resulta que se sanciona a la víctima, al treballador temporal amb el seu acomiadament i no se sanciona a les administracions ocupadores responsables d’aquests abusos.

La precarietat laboral en l’Administració pública sotmet als seus treballadors i treballadores, permetent una taxa de temporalitat superior al 28% i mantenint contractes temporals durant més de trenta anys.

Nosaltres hem presentat diverses iniciatives al Senat, tant legislatives com no legislatives, dirigida a gent que ja ha passat per un o diversos processos selectius, i citem la Llei d’excepcionalitat per concurs de mèrits que contempla l’article 61.6 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), seguint allò marcat pels tribunals espanyols i europeus.

Vam aconseguir aprovar a la fi de 2020 una moció al Senat que s’obria a donar solució política a aquest embolic, però el Govern no li ha fet cas. Hem presentat dues proposicions de llei en la mateixa cambra i, de manera inaudita, el Govern l’ha vetada en dues oportunitats al·legant que suposa un trastorn en els Pressupostos Generals de l’Estat, de la barbaritat d’1.8 milions d’euros (dada sense cap justificació), d’uns comptes que preveuen uns 550.484 milions d’euros de despesa.

La dada és falsa perquè hem demostrat que, al contrari, suposa un estalvi d’entre 7 a 11 mil milions d’euros a l’erari públic, que seria el cost per les administracions si s’haguera indemitzar els afectats que no aconseguiren finalment una plaça. I a més, suposa un precedent greu; l’Executiu veta les iniciatives legislatives de la Corts per suposar alguna modificació econòmica, el que considerem envaeix els drets polítics de presentar iniciatives legislatives al Congrés ni al Senat

Malgrat tot açó, anem a continuar perquè esta situació ha de tindre solució.

 

 

Seguramente ahora más que nunca, toca un reconocimiento sincero a todas las personas que trabajan en el sector público, tanto funcionarios como personal laboral, que durante esta larga crisis sanitaria han estado en su inmensa mayoría dándolo todo y al pie del cañón. Durante mucho tiempo se ha vendido la imagen de que las personas funcionarias y el resto de los trabajadores públicos de la Administración eran una especie de privilegiados, muchas veces gente que se aprovechaba de su situación ante la imposibilidad de despedirlos. Esta era una visión frívola e irreal que puede aplicarse, por desgracia, a todos los sectores.

 

Los trabajadores y las trabajadoras públicas merecen un respeto y reconocimiento por parte de todos. Para acceder a trabajar como funcionario hace falta pasar un proceso selectivo, unas oposiciones, pero muchas veces gente que ha pasado estas oposiciones, no una vez sino varias, se ven sin plaza y abocados a situaciones de inestabilidad y precariedad, muchas veces durante décadas porque la plaza no se convoca.

No estamos hablando de gente que ha podido acceder por enchufe a los ayuntamientos cuando gobernaba tal o cual partido, gente que accedió mediante procesos extraños u opacos a la Administración, algo que desgraciadamente también existe.

Hablamos de gente que aprobó unas o varias oposiciones y cuya plaza, después de diez, quince o veinte años, no se ha convocado, ya sea por las tasas de reposición, por medidas que han venido ahogando a los ayuntamientos o por no querer convocar oposiciones definitivas. Sé que es un tema complejo y espinoso en el que existen miles de casuísticas y componentes personales, donde no existe una solución mágica para todos y todas; donde se haga lo que se haga, incluso si no se hace nada, nunca se va a responder a las necesidades legítimas de toda la gente afectada, pero no podemos continuar así.

 

Se calcula el Estado español tiene unas 2,6 millones empleadas como funcionarías, en el País Valenciano, unas 236.000, siendo una de las comunidades que porcentualmente por población tienen menos empleados públicos .

De estos 2,6 millones, se calcula que unos 800.000 lo son “interinos” es decir, sin plaza propia. Y es normal que existan trabajos que se tengan que cubrir transitoriamente; una baja de paternidad o maternidad, una sustitución por una cualquier tipo de temporal del titular de puesto de trabajo, para hacer unas tareas muy concretas en el tiempo por un volumen de trabajo sobrevenido.

 

 

 

¿Qué entendemos, por lo tanto, por interinos en fraude de ley?

 

Son funcionarios y funcionarias que prestan servicio a una Administración pública como interinos sin que realmente sus funciones queden enmarcadas en las propias de una interinidad, sino que resultan ser estructurales de funcionarios de carrera.

 

Esta situación normalmente se prorroga durante años con renovaciones de contratos. El 19 de marzo de 2020 el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia en este sentido respecto de las personas interinas con relación temporal de más de cinco años en las administraciones públicas en España.

 

Esta sentencia deja claro que los funcionarios y el personal temporal de la Administración  son iguales en derechos; acceso a trienios, carrera profesional, devoluciones salariales recortadas, como los funcionarios de carrera, deben ser considerados iguales en condición de funcionarios fijos y con los mismos derechos que los de carrera.

La sentencia dicta también que  España, como miembro de la Unión Europea, debe adoptar en su ordenamiento los cambios o medidas necesarias para acabar con esta situación de temporalidad porque se ha cometido un abuso. ¿Y cómo se aplicaría esta solución? Por una parte, se apunta que si les cesan deberían ser indemnizados, de forma que supusiera un castigo o una medida ejemplarizante para la Administración, lo que supondría unos costes inasumibles para las administraciones públicas del Estado.

 

Por el contrario, también se propone que se les conceda la condición de fijeza, lo cual les equipara en derecho a los funcionarios de carrera.

 

 

Nuestros tribunales de justicia consideran fraudulenta dicha situación y establecen una serie de consecuencias tendentes a corregirlas; en algunos casos recientes se está admitiendo incluso la fijeza. También la Directiva 1999/70, del Consejo, prohíbe el abuso en la temporalidad, pero la Administración no convoca oposiciones, de manera que esto les permite seguir abusando de los temporales.

 

Las administraciones empleadoras abusan de la temporalidad, no convocan oposiciones todos los años, mantienen una situación de fraude, de abuso, a los empleados temporales y resulta que se sanciona a la víctima, al trabajador temporal con su despido y no se sanciona a las administraciones empleadoras responsables de estos abusos.

La precariedad laboral en la Administración pública somete a sus trabajadores y trabajadoras, permitiendo una tasa de temporalidad superior al 28 % y manteniendo contratos temporales durante más de treinta años.

 

Nosotros hemos presentado diversas iniciativas  en el Senado, tanto legislativas como no legislativas, dirigida a gente que ya ha pasado por uno o varios procesos selectivos, y citamos la Ley de excepcionalidad por concurso de méritos que contempla el artículo 61.6 del Estatuto básico del empleado público (EBEP), siguiendo lo marcado por los tribunales españoles y europeos

 

 

Conseguimos  aprobar a finales de 2020 una moción en el Senado que abría a dar solución política a este entuerto, el Gobierno no ha hecho caso de la misma. Hemos presentado dos proposiciones de ley en la misma cámara, y de manera inaudita, el Gobierno la ha vetado en dos oportunidades alegando que supone una trastoque en los Presupuestos Generales del Estado, de la friolera de 1.8 millones de euros ( dato sin justificación alguna) . ( de unas cuentas que prevén unos 550.484 millones de euros de gasto). El dato es falso puesto que hemos demostrado que al contrario supone un ahorro de entre 7 a 11 millones de euros al erario público que sería la sanción a España por incumplir las directivas europeas. Y además, supone un precedente grave; el ejecutivo veta las iniciativas legislativas de la Cortes por suponer alguna modificación económica, así que no podemos ya presentar ninguna propuesta de ley en el Congreso ni en el Senado.

A pesar de ello, vamos a continuar porqué esta situación ha de tener solución.

mgonzalezm91

Add comment