CONFERÈNCIA POLÍTICA D’INICIATIVA: DES D’UN GOVERN DE CANVI CAP A UN VALENCIANISME DE LA MAJORIA

 

Captura de pantalla 2016-03-28 a las 13.12.23ELS GOVERNS DEL CANVI

Són moltes les insatisfaccions acumulades en els darrers anys al PV: des de l’infrafinançament crònic que patim, fins a unes pràctiques de govern insuportables per corruptes i malbaratadores. Des del fracàs d’un model econòmic basat en l’especulació i els negocis fàcils, fins a les grans obres de dubtosa utilitat. Des del malbaratament dels grans esdeveniments, fins a la permanent manipulació de l’opinió pública…

La resposta a aquestes insatisfaccions ha anat construint una alternativa valenciana (amb trets comuns amb altres expressions de descontent, com el 15-M, les marees o la lluita contra la pobresa), visualitzada clarament en l’èxit electoral de Compromís en les darreres eleccions municipals i autonòmiques i prolongada a les eleccions generals amb la coalició “És el Moment”.

Tota aquesta convulsió social, política i electoral, més enllà de mobilitzacions conjunturals, permet suggerir que alguna cosa està canviant ací, al nostre país, especialment des de fa uns mesos.

I és en aquestes circumstàncies que els governs (autonòmic i de les entitats locals) en els quals participen membres d’Iniciativa del PV, amb la coalició Compromís i amb d’altres socis, han de saber distingir-se amb polítiques basades en els següents eixos d’actuació:

  1. Governar per a les persones: volem que les persones perceben el govern al seu costat per millorar la seua qualitat de vida. Hem de donar respostes adequades a les necessitats de les classes més desfavorides (habitatges dignes, treball estable, justícia social, mobilitat garantida amb polítiques publiques adequades, seguretat ciutadana, serveis socials…).
  2. Recuperar la confiança en les institucions i en la societat: durant anys, els governs del bipartidisme s’han allunyat de la gent i això ha generat una sensació de confrontació entre l’acció de govern i la vida quotidiana de les persones. Un distanciament al qual han contribuït: les retallades als més dèbils, la cultura de l’èxit fàcil, de l’especulació, de la corrupció, la impunitat, l’estafa de les entitats financeres o la proliferació de l’amiguisme. És per això que volem uns governs marcats i percebuts per la societat valenciana com honestos, democràtics, transparents, solidaris i pròxims a la ciutadania. Honestedat a partir de l’honradesa i de la sobrietat en la gestió. Democràcia per a la recuperació de la vigència de l’Estat de Dret al servei del poble i el respecte a la pluralitat i a la diversitat. Transparència com un conjunt de normes, procediments i valors compartits i coneguts, que ajuden a establir un marc d’actuacions igual per a tots els administrats. Solidaritat que ha de començar amb l’ajuda col·lectiva als més desfavorits perquè puguen superar la gran fractura social, econòmica i cultural que patim, fruit de decennis de polítiques neoliberals. Proximitat, concretada en l’apertura de les institucions i la participació dels administrats.
  3. Impulsar l’economia sostenible i la creació d’ocupació: l’activitat econòmica ha d’estar lligada al benestar de les persones i a la seua durabilitat i estabilitat en el temps. Cal generar un escenari de confiança per tal que les iniciatives d’emprenedoria, grans i xicotetes, troben un marc d’actuació estable i honest que incentive la materialització de les idees o de les iniciatives empresarials. Haurem de comptar amb els sectors socials i professionals implicats, amb acords i pactes que impulsen les actuacions coordinades, per a optimitzar els recursos i els esforços de la societat valenciana. Des de la demanda d’un finançament més just, però també des de l’eficiència en la gestió, i a partir dels recursos existents (CEI’s, Instituts Tecnològics, Cambres de Comerç, Universitats…), caldrà recolzar tant els sectors tradicionals (agricultura, indústria autòctona, turisme…) com els nous jaciments d’ocupació relacionats amb l’economia del bé comú, l’economia verda i l’atenció social.
  4. Cal millorar la vida dels ciutadans/-nes i dibuixar un horitzó de futur: els valencians i valencianes som subjectes de drets socials i democràtics, que hem de tindre al nostre abast serveis bàsics, de qualitat i universals, que han de garantir la plena efectivitat dels drets humans per a la nostra població (sanitat, atenció social, igualtat, joventut, diversitat sexual, respecte al medi ambient, lluita contra la pobresa…). Així mateix, la formació de les generacions futures és una responsabilitat i una inversió per la millora de la nostra societat. Caldrà per tant avançar en l’impuls de polítiques progressistes en matèries com l’educació, la investigació, la innovació, la cultura crítica i els valors de la convivència i la solidaritat, …

UN VALENCIANISME PER A LA MAJORIA I EL FUTUR

La reivindicació d’un govern honest, que tinga sempre com a preferència les necessitats de les persones, s’ha complementat en els últims anys amb la reivindicació d’un àmbit d’autoestima, de reconeixement propi i d’identificació d’objectius col·lectius com a poble valencià.

Aquesta indestriable interacció de valors ètics, de polítiques d’integració social i d’identitat col·lectiva en sentit ample, però amb objectius concrets (treball, economia, serveis públics, medi ambient, acció social…) configura una alternativa política amb garantia d’èxit que ben bé podríem anomenar “valencianisme de la majoria” i que s’allunya tant del nacionalisme simbòlic com del valencianisme de l’autosatisfacció per ofrenar noves glòries a Espanya. Dues posicions enfrontades al llarg dels últims anys que caldrà superar, ja que no han comptat mai amb un suport majoritari i de les quals la població ha anat separant-se poc a poc.

Aquest camí està marcat i es va recorrent, encara sense un relat que li done coherència i estratègia, i és per aquest motiu que considerem que ha arribat el moment de construir aquest relat i d’accentuar totes les seues potencialitats de futur per fer possible una societat valenciana més justa, mes integradora i amb més qualitat de vida que, sense renunciar a la seua història i a les seues peculiaritats culturals, ens situe amb veu i criteri propi en aquest món cada vegada més globalitzat.

El nou valencianisme ha d’abandonar les baralles per les banderes, els himnes, les denominacions, tots els elements d’un valencianisme etnicista, i fer que els valencians i valencianes identifiquen el valencianisme com la capacitat d’atracció del lloc d’on vius i on aspires a construir un somni de llibertat i benestar. Un somni que, des del respecte al marc institucional vigent, aspire a canviar-lo, per assegurar un finançament suficient de manera immediata i a mitjà termini. Que siga capaç de portar endavant les reformes legals i constitucionals que ens permeten configurar un estat federal/confederal, on les decisions que ens afecten es prenguen lliurement, sense majors limitacions que les comunament acceptades.

El nou valencianisme, que plantegem com de futur, per tal que siga un valencianisme per a la majoria i de la majoria, ha de ser plural, ha d’admetre les diferents formes d’entendre la identitat valenciana, que no pot dependre dels cognoms, del lloc de naixença o de la llengua parlada, sinó exclusivament de la voluntat de cadascú de ser allò que vulga ser com a persona lliure dins d’una societat equilibrada i integradora.

Hem de fer confluir la majoria electoral a què aspirem, i la majoria social compromesa, còmplice i estable, que la societat valenciana necessita, perquè cal afrontar les reformes i la regeneració democràtica que propicien el canvi sostingut que desitgem. I això s’haurà de fer des de la pluralitat de les expressions socials i polítiques valencianes i amb la capacitat de trobar les aliances de tota classe que reforcen un teixit de complicitats en el projecte comú.

És imprescindible mantindre la defensa del valencià com a llengua pròpia i com una riquesa compartida que cal impulsar, fent que millore el seu ús institucional i social. Per assolir aquest objectiu, son bàsics la cohesió territorial i el respecte a la diversitat, per això hem de construir un valencianisme civil, democràtic, d’adhesió voluntària i no ètnica, excloent ni obligatòria. Es tracta d’un altre model, capaç d’alimentar, permanentment, un País Valencià diferent, que no s’ha de construir només a partir de la història heretada, les tradicions rebudes o els sentiments ancestrals, sinó també de les noves aportacions positives, dutes pels nouvinguts i per les noves generacions que, amb les anteriors, van dissenyant una nova fisonomia col·lectiva i construint una societat integradora, on tots i totes, si volen, tinguen el seu lloc.

La qüestió central del valencianisme de majoria és associar aquest valencianisme plural i obert al món, al fet que els valencians i les valencianes puguen decidir de quina forma volen viure i construir el seu futur; caldrà rebutjar que uns altres facen allò que hem de fer nosaltres, amb les nostres capacitats i la nostra relació amb el món entre iguals. Per a construir un futur en positiu, integrador, equilibrat i autònom, hem de contribuir a aconseguir que mai no s’imposen relacions a colp de sentències, de lleis obsoletes o d’un finançament injust i insuficient per a cobrir els serveis bàsics de la població.

La clau està en lligar el valencianisme plural de la majoria als senyals d’identitat moderns i perdurables, amb propostes on tots ens veiem reflectits, i que hem d’anar consolidant de manera col·lectiva. Amb iniciatives basades en la pluralitat, el consens, i en els valors compartits, sostenibles i perdurables per al bé comú majoritari de tots el valencians i valencianes. Com, per exemple: la sostenibilitat de l’economia i la generació de treball i de recursos que tinguen una distribució justa; la lluita contra el canvi climàtic amb mesures de protecció ambiental, usos de mobilitat i estalvi energètic; la cohesió territorial amb una relació harmònica entre els territoris, amb interconnexions de tota classe i facilitant el desenvolupament de les zones més deprimides o en perill; la igualtat social amb les seues vessants d’integració de tots els col·lectius i de generació d’economies de compartició; la transparència i l’honestedat en la gestió dels afers públics; les polítiques d’hospitalitat i de cooperació; la innovació; la plena ocupació; la defensa dels serveis públics; la protecció del medi ambient… Tots els elements esmentats han de conformar aquest relat col·lectiu, que ens ha de permetre afrontar el futur amb un projecte coherent i integrador que puga fer que al nostre poble li retorne la il·lusió i l’esperança que ens han furtat els darrers anys.

I aquest canvi s’ha d’inserir en la transformació global que ens afecta, tenint en compte que “la quarta revolució industrial” és una realitat. Els canvis en la política, les relacions de producció, la fragmentació de les relacions laborals i la disminució del poder de negociació col·lectiva, la deslocalització dels centres de poder, la limitació del paper d’Europa en el món i l’aparició de nous conflictes socials, comercials i bèl·lics, el domini de la gestió dels recursos naturals per empreses transnacionals, el trencament de la frontera entre allò públic i privat, la hegemònica presència de los noves tecnologies i les noves possibilitats de la genètica, la nanotecnologia, el finançament de les economies i, en definitiva, tots els canvis presents i futurs que afecten el conjunt de la Humanitat.

De manera que quan parlem de canvi, ho fem des de la convicció que estem parlant, també, de com construir unes institucions representatives de la majoria plural que tinguen capacitat de definir les prioritats d’actuació amb intel·ligència i imaginació per a preparar la resolució dels conflictes abans que es cronifiquen i que aporten un escenari que incorpore les exigències d’una població que es reconeix en la complexitat de la vida social i planetària.

País Valencià, abril 2016.

ConferenciaPolitica_Cartell1ConferenciaPolitica_Cartell3 taronja ConferenciaPolitica_Cartell2 verd ConferenciaPolitica_Cartell4 cartell roig

 

Captura de pantalla 2016-03-28 a las 13.20.52

LOS GOBIERNOS DEL CAMBIO

Son muchas las insatisfacciones acumuladas en los últimos años en el PV: desde la infrafinanciación crónica que padecemos, hasta unas prácticas de gobierno insoportables por corruptas y derrochadoras. Desde el fracaso de un modelo económico basado en la especulación y los negocios fáciles, hasta las grandes obras de dudosa utilidad. Desde el despilfarro de los grandes eventos, hasta la permanente manipulación de la opinión pública…

La respuesta a estas insatisfacciones ha ido construyendo una alternativa valenciana (con rasgos comunes con otras expresiones de descontento, como el 15-M, las mareas o la lucha contra la pobreza), visualizada claramente en el éxito electoral de Compromís en las últimas elecciones municipales y autonómicas y prolongada a las elecciones generales con la coalición “Es el Momento”.

Toda esta convulsión social, política y electoral, más allá de movilizaciones coyunturales, permite sugerir que algo está cambiando aquí, en nuestro país, especialmente desde hace unos meses.

Y es en estas circunstancias en las que los gobiernos (autonómico y de las entidades locales) en los que participan miembros de Iniciativa del PV, con la coalición Compromís y con otros socios, deben saber distinguirse con políticas basadas en los siguientes ejes de actuación:

  1. Gobernar para las personas: queremos que las personas perciban a el gobierno a su lado para mejorar su calidad de vida. Hemos de dar respuestas adecuadas a las necesidades de las clases más desfavorecidas (viviendas dignas, trabajo estable, justicia social, movilidad garantizada con políticas públicas adecuadas, seguridad ciudadana, servicios sociales …).
  2. Recuperar la confianza en las instituciones y en la sociedad: durante años, los gobiernos del bipartidismo se han alejado de la gente y esto ha generado una sensación de confrontación entre la acción de gobierno y la vida cotidiana de las personas. Un distanciamiento al que han contribuido: los recortes a los más débiles, la cultura del éxito fácil, de la especulación, de la corrupción, la impunidad, la estafa de las entidades financieras o la proliferación del amiguismo. Es por eso que queremos unos gobiernos marcados y percibidos por la sociedad valenciana como honestos, democráticos, transparentes, solidarios y cercanos a la ciudadanía. Honestidad a partir de la honradez y de la sobriedad en la gestión. Democracia para la recuperación de la vigencia del Estado de Derecho al servicio del pueblo y el respeto a la pluralidad y la diversidad. Transparencia como un conjunto de normas, procedimientos y valores compartidos y conocidos, que ayudan a establecer un marco de actuaciones igual para todos los administrados. Solidaridad que debe comenzar con la ayuda colectiva a los más desfavorecidos para que puedan superar la gran fractura social, económica y cultural que padecemos, fruto de decenios de políticas neoliberales. Proximidad, concretada en la apertura de las instituciones y la participación de los administrados.
  3. Impulsar la economía sostenible y la creación de empleo: la actividad económica debe estar ligada al bienestar de las personas y a su durabilidad y estabilidad en el tiempo. Hay que generar un escenario de confianza para que las iniciativas de emprendimiento, grandes y pequeñas, encuentren un marco de actuación estable y honesto que incentive la materialización de las ideas o de las iniciativas empresariales. Tendremos que contar con los sectores sociales y profesionales implicados, con acuerdos y pactos que impulsen las actuaciones coordinadas, para optimizar los recursos y los esfuerzos de la sociedad valenciana. Desde la demanda de una financiación más justa, pero también desde la eficiencia en la gestión, y a partir de los recursos existentes (CEIs, Institutos Tecnológicos, Cámaras de Comercio, Universidades …), habrá que apoyar tanto los sectores tradicionales (agricultura, industria autóctona, turismo …) como los nuevos yacimientos de empleo relacionados con la economía del bien común, la economía verde y la atención social.
  4. Hay que mejorar la vida de los ciudadanos/-nas y dibujar un horizonte de futuro: los valencianos y las valencianes somos sujetos de derechos sociales y democráticos, que debemos tener a nuestro alcance servicios básicos, de calidad y universales, que deben garantizar la plena efectividad de los derechos humanos para nuestra población (sanidad, atención social, igualdad, juventud, diversidad sexual, respeto al medio ambiente, lucha contra la pobreza …).

Asimismo, la formación de las generaciones futuras es una responsabilidad y una inversión para la mejora de nuestra sociedad. Habrá por tanto que avanzar en el impulso de políticas progresistas en materias como la educación, la investigación, la innovación, la cultura crítica y los valores de la convivencia y la solidaridad, …

UN VALENCIANISMO PARA LA MAYORÍA Y EL FUTURO

La reivindicación de un gobierno honesto, que tenga siempre como preferencia las necesidades de las personas, se ha complementado en los últimos años con la reivindicación de un ámbito de autoestima, de reconocimiento propio y de identificación de objetivos colectivos como pueblo valenciano.

Esta inseparable interacción de valores éticos, de políticas de integración social y de identidad colectiva en sentido amplio, pero con objetivos concretos (trabajo, economía, servicios públicos, medio ambiente, acción social…) configura una alternativa política con garantía de éxito que bien podríamos llamar “valencianismo de la mayoría” y que se aleja tanto del nacionalismo simbólico como del valencianismo de la autosatisfacción por ofrecer nuevas glorias a España. Dos posiciones enfrentadas en los últimos años que habrá que superar, ya que no han contado con un apoyo mayoritario y de las que la población ha ido separándose poco a poco.

Este camino está marcado y se va recorriendo, aunque sin un relato que le dé coherencia y estrategia, y es por este motivo que consideramos que ha llegado el momento de construir este relato y de acentuar todas sus potencialidades de futuro para hacer posible una sociedad valenciana más justa, más integradora y con más calidad de vida que, sin renunciar a su historia y a sus peculiaridades culturales, nos sitúe con voz y criterio propio en este mundo cada vez más globalizado.

El nuevo valencianismo debe abandonar las peleas por las banderas, los himnos, las denominaciones, todos los elementos de un valencianismo etnicista, y hacer que los valencianos identifican el valencianismo como la capacidad de atracción del lugar donde vives y donde aspiras a construir un sueño de libertad y bienestar. Un sueño que, desde el respeto al marco institucional vigente, aspire a cambiarlo, para asegurar una financiación suficiente de manera inmediata y a medio plazo. Que sea capaz de llevar adelante las reformas legales y constitucionales que nos permiten configurar un estado federal/confederal, donde las decisiones que nos afectan se tomen libremente, sin mayores limitaciones que las comúnmente aceptadas.

El nuevo valencianismo, que planteamos como de futuro, para que sea un valencianismo para la mayoría y de la mayoría, debe ser plural, debe admitir las diferentes formas de entender la identidad valenciana, que no puede depender de los apellidos , del lugar de nacimiento o de la lengua hablada, sino exclusivamente de la voluntad de cada uno de ser lo que quiera ser como persona libre dentro de una sociedad equilibrada e integradora.

Debemos hacer confluir la mayoría electoral a la que aspiramos, y la mayoría social comprometida, cómplice y estable, que la sociedad valenciana necesita, porque hay que afrontar las reformas y la regeneración democrática que propicien el cambio sostenido que deseamos. Y esto se deberá hacer desde la pluralidad de las expresiones sociales y políticas valencianas y con la capacidad de encontrar las alianzas de todo tipo que refuerzan un tejido de complicidades en el proyecto común.

Es imprescindible mantener la defensa del valenciano como lengua propia y como una riqueza compartida que hay que impulsar, haciendo que mejore su uso institucional y social. Para alcanzar este objetivo, son básicos la cohesión territorial y el respeto a la diversidad, por eso debemos construir un valencianismo civil, democrático, de adhesión voluntaria y no étnica, excluyente ni obligatoria. Se trata de otro modelo, capaz de alimentar, permanentemente, un País Valenciano diferente, que no se debe construir sólo a partir de la historia heredada, las tradiciones recibidas o los sentimientos ancestrales, sino también desde las nuevas aportaciones positivas, traídas por los recién llegados y para las nuevas generaciones que, con las anteriores, vayan diseñando una nueva fisonomía colectiva y construyendo una sociedad integradora, donde todos y todas, si quieren, tengan su lugar.

La cuestión central del valencianismo de mayoría es asociar este valencianismo plural y abierto al mundo, a que los valencianos y las valencianas puedan decidir de qué forma quieren vivir y construir su futuro; habrá que rechazar que otros hagan lo que tenemos que hacer nosotros, con nuestras capacidades y nuestra relación con el mundo entre iguales. Para construir un futuro en positivo, integrador, equilibrado y autónomo, debemos contribuir a lograr que nunca se impongan relaciones a golpe de sentencias, de leyes obsoletas o de una financiación injusta e insuficiente para cubrir los servicios básicos de la población.

La clave está en ligar el valencianismo plural de la mayoría a las señales de identidad modernas y perdurables, con propuestas donde todos nos veamos reflejados, y que tenemos que ir consolidando de manera colectiva. Con iniciativas basadas en la pluralidad, el consenso, y en los valores compartidos, sostenibles y perdurables para el bien común mayoritario de todos los valencianos y valencianas. Como, por ejemplo: la sostenibilidad de la economía y la generación de trabajo y de recursos que tengan una distribución justa; la lucha contra el cambio climático con medidas de protección ambiental, usos de movilidad y ahorro energético; la cohesión territorial con una relación armónica entre los territorios, con interconexiones de toda clase y facilitando el desarrollo de las zonas más deprimidas o en peligro; la igualdad social con sus vertientes de integración de todos los colectivos y de generación de economías de compartición; la transparencia y la honestidad en la gestión de los asuntos públicos; las políticas de hospitalidad y de cooperación; la innovación; el pleno empleo; la defensa de los servicios públicos; la protección del medio ambiente… Todos los elementos mencionados deben conformar este relato colectivo, que nos permitirá afrontar el futuro con un proyecto coherente e integrador que pueda hacer que a nuestro pueblo le devuelva la ilusión y la esperanza que nos han robado en los últimos años.

Y este cambio se insertará en la transformación global que nos afecta, teniendo en cuenta que “la cuarta revolución industrial” es una realidad. Los cambios en la política, las relaciones de producción, la fragmentación de las relaciones laborales y la disminución del poder de negociación colectiva, la deslocalización de los centros de poder, la limitación del papel de Europa en el mundo y la aparición de nuevos conflictos sociales, comerciales y bélicos, el dominio de la gestión de los recursos naturales por empresas transnacionales, la rotura de la frontera entre lo público y privado, la hegemónica presencia de los nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades de la genética, la nanotecnología , la financiación de las economías y, en definitiva, todos los cambios presentes y futuros que afectan al conjunto de la Humanidad.

De modo que cuando hablamos de cambio, lo hacemos desde la convicción de que estamos hablando, también, de cómo construir unas instituciones representativas de la mayoría plural que tengan capacidad de definir las prioridades de actuación con inteligencia e imaginación para preparar la resolución de los conflictos antes de que se cronifiquen y que aporten un escenario que incorpore las exigencias de una población que se reconoce en la complejidad de la vida social y planetaria.

País Valenciano, abril 2016.

ConferenciaPolitica_Cartell1ConferenciaPolitica_Cartell3 taronja ConferenciaPolitica_Cartell2 verd  ConferenciaPolitica_Cartell4 cartell roig

paulasimo

Add comment

css.php